1. Stworzenie warunków dla wzajemnych kontaktów i współpracy absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z macierzystą Uczelnią we wszystkich dziedzinach związanych z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i ochroną środowiska.
  2. Stworzenie materialnych i organizacyjnych podstaw do wspierania nowych inicjatyw, wymiany doświadczeń i integrowania środowiska wychowanków SGGW dla dobra nauki polskiego rolnictwa.
  3. Upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i praktyki rolniczej.
  4. Wspieranie Uczelni w jej działalności wychowawczo – dydaktycznej i badawczej.
  5. Współdziałanie z SGGW w dokumentowaniu i propagowaniu jej historii i tradycji