I. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter Stowarzyszenia

§ 1

Zarejestrowane na zasadzie niniejszego statutu stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (nazwa skrócona – „Stowarzyszenie Wychowanków SGGW”) zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

II. Cele działalności i sposoby ich realizacji.

§ 5

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Stworzenie warunków dla wzajemnych kontaktów i współpracy absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z macierzystą Uczelnią we wszystkich dziedzinachzwiązanych z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i ochroną środowiska.
 2. Stworzenie materialnych i organizacyjnych podstaw do wspierania nowych inicjatyw, wymiany doświadczeń i integrowania środowiska wychowanków SGGW dla dobra nauki i polskiego rolnictwa.
 3. Współdziałanie z SGGW w dokumentowaniu i propagowaniu jej historii i tradycji.
 4. Upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i praktyki rolniczej.
 5. Wspieranie Uczelni w jej działalności wychowawczo – dydaktycznej i badawczej.
 6. „Promocja SGGW”

§ 6

Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 5 statutu Stowarzyszenie ma prawo:

 1. Organizowania zjazdów, zebrań i spotkań poświęconych omawianiu aktualnych problemów gospodarczych, naukowych i dydaktycznych.
 2. Formułowanie wniosków, petycji i opinii dotyczących problematyki zawartej w pkt. 1 i przekazywanie ich zainteresowanym instytucjom i osobom.
 3. Współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zainteresowaniach i problematyce działalności.
 4. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych dla zapoznania się z osiągnięciami nauki i praktyki rolniczej.
 5. Podejmowanie działań w tym również we współdziałaniu z Uczelnią w zakresie:
  • gromadzenia materiałów, przedmiotów i innych pamiątek historycznych,
  • urządzania różnego rodzaju ekspozycji,
  • opracowywania wydawnictw historycznych,
  • składania dowodów pamięci w miejscach związanych z historią SGGW.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej mającej za zadanie wspieranie realizacji celów statutowych, a w tym:
  • organizowanie kursów ogólnych i specjalistycznych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • opracowywanie ekspertyz, opinii, projektów i wycen,
  • prowadzenie „klubu wychowanka i seniora”.
 7. Prowadzenie akcji stypendialnej ze środków własnych lub pozyskiwanych na ten cel.
 8. Organizowanie grup regionalnych członków Stowarzyszenia.

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie dzielą się na:

 • rzeczywistych,
 • honorowych.

Rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby, które uczęszczały i otrzymały dyplom SGGW w Warszawie lub tych uczelni, które poprzedzały jej obecne formy organizacyjne.

§ 8

Członkowie rzeczywiści są przyjmowani na członków Stowarzyszenia przez Zarząd – zwykłą większością głosów członków Zarządu na podstawie złożonej deklaracji i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 9

Tytuł „Członka Honorowego” nadaje Walne Zebranie osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – na wniosek Zarządu sporządzony zgodnie z regulaminem nadania członkostwa honorowego.
Za szczególne zasługi i długoletnie pełnienie funkcji Prezesa – Walne Zebranie na wspólny wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może nadać ustępującemu Prezesowi – tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach z prawem głosu decydującego,
 • wyboru do władz Stowarzyszenia tj. do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • uczestniczenia w działalności organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie ze swymi zainteresowaniami i wiedzą.

§ 11

złonek może wystąpić ze Stowarzyszenia po uprzednim zawiadomieniu o powyższym Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie i Prezes honorowi zwolnieni są z wnoszenia opłat wpisowych i składek członkowskich.

§ 13

Członków rzeczywistych obowiązuje:

 • jednorazowa opłata wpisowa oraz składki miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
 • przestrzeganie i stosowanie się do postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów i uchwał Zarządu,
 • branie czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członek, który zalega w opłacaniu składek przez okres 2 lat zostaje przez Zarząd skreślony z listy członków po uprzednim dwukrotnym /w ciągu 2 miesięcy/ pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległych składek.

§ 15

Członek działający na szkodę Stowarzyszenia lub popełniający czyn nieetyczny może być skreślony z listy członków przez Zarząd, po uprzednim rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Koleżeński. Usunięty ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

IV. Władze Stowarzyszenia, ich wybór i kompetencje

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są;

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński

§ 17

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i w ramach swoich kompetencji:

 1. przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiony plan działania i preliminarz budżetowy Stowarzyszenia,
 2. udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. ustala wysokość wpisowego i składek miesięcznych,
 4. decyduje o usunięciu członka Stowarzyszenia zgodnie z § 15 statutu,
 5. ustala liczbę członków Zarządu w granicach przewidzianych statutem.
 6. wybiera członków Zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
 7. rozstrzyga ostatecznie wszelkie sprawy przedstawione przez Zarząd lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 8. nadaje zgodnie z § 9 statutu tytuł członka honorowego i prezesa honorowego Stowarzyszenia,
 9. uchwala zmiany w statucie, zatwierdza regulamin pracy Zarządu oraz regulamin Sądu Koleżeńskiego
 10. decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 18

Walne Zebranie może być zwyczajne ( sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze ) i nadzwyczajne. Zwyczajne zwołuje Zarząd na początku każdego roku kalendarzowego lecz nie później niż do 30 kwietnia. Nadzwyczajne – według uznania Zarządu lub też w 6 tygodni po otrzymaniu odpowiednio umotywowanego żądania Komisji Rewizyjnej, ewentualnie na żądanie 1/6 członków Stowarzyszenia.

§ 19

O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków przynajmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym dniem Walnego Zebrania.

§ 20

Walne Zebranie odbywa się w terminie wyznaczonym przez Zarząd. W razie nieobecności 2/3 członków Stowarzyszenia, Zarząd wyznacza termin następnego zebrania, prawomocnego bez względu na liczbę przybyłych członków w 15 minut po pierwszym terminie.
Walne Zebranie obraduje zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem

§ 21

Wszelkie wnioski na Walnym Zebraniu są przyjmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w § 36. Uchwały i przebieg Walnych Zebrań są protokołowane i podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia w liczbie 6 – 15 osób wybrany jest przez Walne Zebranie na okres 3 lat. Pierwsze zebranie Zarządu w celu ukonstytuowania się zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania w terminie nie później niż do 10 dni od daty zebrania. Członkowie Zarządu wybierają z pośród siebie: prezesa, dwóch zastępców prezesa (I-go i II-go), sekretarza i skarbnika, stanowiących Prezydium Zarządu. Zarząd i jego Prezydium działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w okresie między Walnymi Zebraniami (w wyniku rezygnacji lub śmierci któregoś z członków) Zarząd ma prawo dokooptować do swego składu innego członka Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków Zarządu w okresie kadencji nie może przekroczyć 1/3 jego składu pochodzącego z wyboru.. Zmiany w składzie Zarządu zatwierdza najbliższe Walne Zebranie.
 3. W razie odwołania członka Władz Stowarzyszenia przez Walne Zebranie dokona ono wyborów uzupełniających na okres zgodny z trwającą kadencją tych Władz.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby według uznania prezesa lub na żądanie 3 członków Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do prawomocności uchwał konieczna jest obecność połowy składu Zarządu w tym prezesa lub jednego z jego zastępców. Sprawy są rozstrzygane większością głosów, przy równym podziale głosów głos przewodniczącego zebrania Zarządu jest decydujący. Zebrania Zarządu są protokołowane i podpisywane przez prezesa i sekretarza Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie wszelkimi jego sprawami i majątkiem, zgodnie ze statutem.
 2. Przyjmowanie dotacji i subwencji od instytucji państwowych, społecznych i prywatnych oraz przyjmowanie ofiar, darowizn i spadków.
 3. Przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie członków nie przestrzegających statutu.
 4. Ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w działalności statutowej i gospodarczej.
 5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu projektów zmian statutu.
 6. Przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadanie godności członka i prezesa honorowego Stowarzyszenia – zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie.
 7. Powoływanie Komisji, Zespołów, Grup Regionalnych spośród członków Stowarzyszenia – do wykonywania zadań wynikających z § 6 Statutu.
 8. Zwoływanie Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.
 9. Nadawanie Dyplomów Honorowych i Listów Gratulacyjnych osobom zasłużonym dla Uczelni i Stowarzyszenia.

§ 24

W stosunkach zewnętrznych Zarząd jest reprezentowany przez prezesa, jego zastępcę lub wydelegowanego specjalnie członka Zarządu.

§ 25

Dokumenty dotyczące praw i obowiązków majątkowych podpisuje prezes lub jego zastępca oraz skarbnik.

§ 26

Zarząd pracuje społecznie. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub Członków Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jednego zastępcę i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie na okres 3 lat, jej kadencja jest zgodna z kadencją Zarządu. W razie rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej najbliższe Walne Zebranie dokona wyborów uzupełniających na okres zgodny z trwającą kadencją Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia (z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego) zarówno merytorycznej jak i finansowej.
 2. Prawo zwoływania Walnego Zebrania (zgodnie z § 18 Statutu) oraz zwołania posiedzenia Zarządu w celu omówienia uwag, wniosków i zaleceń, wynikających z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.
 3. Uchwalenie trybu własnego działania i protokołowania swych posiedzeń.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§31

Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, działaniem na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu nieetycznego. Rozstrzyga sprawy i zatargi wynikłe między członkami Stowarzyszenia.

§ 32

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat. Jego kadencja jest zgodna z kadencją Zarządu. W razie rezygnacji lub śmierci Członka Sądu Koleżeńskiego najbliższe Walne Zebranie dokona wyborów uzupełniających na okres zgodny z trwającą kadencją Sądu Koleżeńskiego. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie wybierają spośród siebie: przewodniczącego, jednego zastępcę i sekretarza. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym.

§ 33

Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie. Może wymierzać następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na czas określony, wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 34

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

V. Majątek i fundusze

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  • dotacje i subwencje instytucji państwowych, społecznych i prywatnych,
  • darowizny, zapisy i spadki,
  • dochody z ofiarności publicznej,
  • wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia, oraz w kasie w postaci pogotowia kasowego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.