W dniu 23 maja 2017 roku odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Wydział Nauk  Społecznych SGGW oraz Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych.  Licznie przybyli prelegenci - specjaliści wysokiej klasy w dziedzinie edukacji dorosłych z Polski i innych krajów Europy.

Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy na temat uniwersytetów ludowych oraz uznanie wartości stosowanej przez  UL metodologii, kładącej nacisk na praktyczne umiejętności, dwutorowy sposób kształcenia zawodowego oraz budowanie kompetencji kluczowych.

Konferencję otworzył Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Mówił o postulatach, na jakich opiera się idea uniwersytetów ludowych i podkreślił, że SGGW realizuje te postulaty, a aktywizacja środowisk wiejskich i znaczenie ich roli w rozwoju kraju to obszar działań bliski tutejszemu środowisku.

Jednym z gości i prelegentów był także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński. W swojej przemowie mówił o znaczeniu uniwersytetów ludowych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz nakreślił miejsce uniwersytetów ludowych w programie rządowym.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.

Opracowała Grażyna Skalmierska